Zbierka na sochu
kráľa Bela IV.

Vyhlásená mestom Banská Bystrica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dobrovoľná zbierka

Uplynulo už viac ako 760 rokov od chvíle, keď kráľ Belo IV. udelil osade Bystrica mestské výsady a vyznamenal ju na slobodné kráľovské mesto. Vymedzenie hraníc, právo slobodnej voľby farára i richtára, povolenie hľadať a ťažiť zlato, striebro a ostatné kovy, právo užívať lesy, lúky... to je len niekoľko z mnohých privilégií, ktoré sa stali základom rozmachu Banskej Bystrice.

Na základe uvedených historických faktov a súvislostí sa mesto Banská Bystrica rozhodlo vyhlásiť dobrovoľnú zbierku s cieľom získať finančné prostriedky na tvorbu, realizáciu a umiestnenie sochy kráľa Bela IV. V súvislosti so spracovaním návrhu diela, jeho výberu i realizácie samospráva oslovila akademického sochára docenta Petra Gáspára z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Opis diela

Vertikálna kompozícia postavy kráľa v nadživotnej veľkosti má vyjadrovať rozhodnú osobnosť panovníka. Postavu kráľa budú reprezentovať kráľovské atribúty: koruna na hlave, meč ako symbol slobodného mesta a ochrancu krajiny v pravej ruke či darovacia listina mestských práv v ľavej ruke. Modelácia a tvaroslovie sochy budú vystihovať pevný postoj potvrdzujúci dôležitý historický akt v živote mesta a jeho obyvateľov. Postava kráľa v dobovom oblečení je kompozične jasne definovaná, výraz vyžaruje rozhodnosť a silu, drapéria svojou skladbou vhodne podporuje stavbu plastiky. Socha vysoká 230 cm bude osadená na vertikálnom žulovom postamente v materiáli bronz s tmavošedou historizujúcou patinou.

Miesto

Sochu kráľa Bela IV. plánujeme umiestniť v areáli mestského hradu v priestore medzi kostolom, Barbakanom a budovou Stredoslovenskej galérie na vyvýšenej plošine vymedzenej nízkym kamenným múrom. Terén tejto plošiny je nepravidelný, zhutnený násyp v miernom sklone, v súčasnosti sa tam nachádza drevený pylón.

PRISPEJ DO ZBIERKY

Do zbierky sa môžu zapojiť obyvatelia, návštevníci i právnické osoby do konca roka 2020. Prispieť je možné pomocou pokladničky, alebo cez účet.

Do dobrovoľnej verejnej zbierky poskytla finančný príspevok vo výške 4 800 000 HUF (cca 14 940,00 €) aj spoločnosť Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt. so sídlom v Budapešti, ktorá podporuje maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku a ich kontakty s materinskou krajinou v snahe  o zachovanie a posilnenie svojej kultúry a jazyka

Pokladničky s príspevkom v hotovosti

Osobitný účet

IBAN: SK2375000000004023870808
VS: 9999